شنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
  • ENGLISH   |  |

دانشجو: فرد پذیرفته شده ای است که در مهلت مقرر و بر اساس ضوابط و مقررات جاری، در دانشگاه ثبت نام می‌کند.

دانش‌آموخته: فردی است که یکی از دوره‌های تحصیلی را با موفقیت به پایان برساند و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کند.

دوره کاردانی: دوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز می‌شود و دانشجو با گزراندن 68 تا 72 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کاردانی نائل می‌شود.

دوره کارشناسی ناپیوسته: دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی آغاز می‌شود و دانشجو با گزراندن تعداد 68 الی 72 واحد درسی و طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی ناپیوسته نائل می‌گردد.

دوره کارشناسی پیوسته: دوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز می‌شود و دانشجو با گزراندن 130 تا 140 واحد درسی و طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی نائل می‌شود.

ترم تحصیلی: هر سال تحصیلی مرکب از دو نیم سال تحصیلی و به انتخاب موسسه یک دوره تابستانی است و هر نیمسال شامل 16هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی.

انتخاب واحد

دانشجو در هر نیمسال می‌تواند حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.

حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 6 واحد است. در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر 8 واحد درسی باقی مانده باشد، می‌تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.

اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می‌تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ نماید.

در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می‌تواند صرف نظر از معدل کل‌ (کمتر از 10 نباشد‌) و مشروطی تا 24 واحد اخذ نماید.

واحدهای انتخابی دانشجو ( به جز آخرین نیمسال تحصیلی ) به هر دلیلی نباید کمتر از 14 واحد درسی باشد.

در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد، می‌تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگزراند.

رعایت پیش نیاز و هم نیاز دروس الزامی است. فقط در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز ( تقدم و تاخر‌) دروس معاف می‌گردد.

دانشجویی که در هر نیمسال مشروط گردد ( معدل زیر 12 مشروط شناخته می‌شود) در نیمسال بعدی حق انتخاب بیش از 14 واحد را ندارد.

حذف و اضافه

دانشجو مجاز است بعد از انتخاب واحد و در زمان حذف و اضافه حداکثر 2 درس را حذف و یا اضافه نماید. البته مشروط به اینکه از حداقل 14 واحد کمتر نباشد و از 20 واحد اضافه نگردد.

در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی موسسه تا قبل از شروع امتحانات امکان‌پذیر است.

سنوات آموزشی

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5/2 سال (5 نیمسال) و دوره های کارشناسی پیوسته 5‌(پنج) سال است.

حضور و غیاب

حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است و اگر دانشجویی در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات و یا در جلسات امتحانات پایان نیمسال غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی موسسه آن درس حذف می‌شود.

امتحانات و ارزیابی پیشرفت تحصیلی

مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است.

حضور دانشجو در جلسه امتحان پایان نیمسال الزامی است و در صورت عدم حضور، غایب محسوب می‌گردد.

دانشجو مطابق برنامه امتحانات باید در جلسات امتحانی حضور یابد. کارت ورود به جلسه امتحانی نیز از طریق سامانه آموزشی در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد.

نمرات ارزیابی درس توسط استاد در سامانه آموزشی گذاشته می‌شود و دانشجو نتایج را از پرتال خود می‌تواند دریافت کند.

دانشجویی که به نمرات ارزیابی هر درس، تقاضای تجدید نظر داشته باشد. می‌تواند ظرف مدت معینی از طریق سامانه آموزشی، تقاضای تجدید نظر خود را به مدرس درس اعلام نماید.نتایج تجدید‌ نظر نیز در سامانه آموزشی اعلام می‌گردد.

نمره درس پس از قطعی شدن، غیر قابل تغییر است.

حداقل نمره قبولی در هر درس 10 می‌باشد و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد.

دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال‌های بعدی دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگزراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می‌شود و در معدل نیمسال فوق  و کل محاسبه نخواهد شد.

درخواست مهمانی، انتقال و مرخصی در نیمسال اول ممنوع است. ولی در نیمسال‌های بعدی برابر تقویم آموزشی و از طریق سامانه آموزشی و به شرط توافق مبدا و مقصد تقاضای دانشجو قابل بررسی است.

عدم ثبت نام و انتخاب واحد دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ( بدون کسب اجازه کتبی از موسسه ) انصراف از تحصیل محسوب می‌شود.

دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد، باید درخواست انصراف خود را در سامانه آموزشی وارد کرده و سپس با دریافت و تکمیل فرم انصراف از طریق واحد آموزش پیگیری نماید.

تقاضای تغییر رشته ( فقط یکبار در هر دوره تحصیلی ) و به شرط دارا بودن شرایط، در تابستان ( مطابق تقویم آموزشی ) و از طریق سامانه آموزشی میسر خواهد بود.

دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی در سایر مراکز آموزش عالی گذرانده با ارائه ریز نمرات ممهور به مهر دانشگاه قبلی در نیمسال اول تحصیلی می‌تواند تقاضای معادل سازی نماید. نمره دروس موردنظر نباید از 12 کمتر باشد.

تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره قطعی درس دانشجو در آموزش موسسه ثبت می‌شود.

به دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل 12 گذرانده باشد، حسب مورد مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی نا پیوسته ارائه می‌شود.