راهپیمایی 22بهمن سال 1394

بازدید درس کاربینی

تیم فوتسال مرکز

جلسه آموزشی کارکنان اسفند 94

راهپیمایی 13آبان94

نشست بصیرتی بمناسبت هفته امر به معروف سال 94

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری  پاییز94مشهد

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری پاییز94نیشابور

همایش فناوری های نوین شبکه های کامپیوتری پاییز94